با محور عمودی موج شکن مخروط

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦدر اﯾﻦ روش ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺎ وزن و ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃـﺮح در ﻧﻈـﺮ .. ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه زﯾﺮاﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮج و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮﮔـﺎه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺷﻤﺸـﻪ. 4 .. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎی ﭼﮑﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﺳـﺎس ﮐـﻪ ﺑـﺎ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ.با محور عمودی موج شکن مخروط,ي ﺑﺎ ﻫﺎ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﺪﺑﺮرﺳـﯽ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻋﻤﻖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده. اﺳﺖ . ي ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ و ﻣﺨﺮوﻃـﯽ، ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ .. ﺷﯿﺐ ﺟﺎﻧﺒﯽ را در ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﮏ ﺳﺎزه ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺟﺮﯾﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺖ ﻋﻤـﻮدي.ي ﺑﺎ ﻫﺎ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﺪﺑﺮرﺳـﯽ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻋﻤﻖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده. اﺳﺖ . ي ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ و ﻣﺨﺮوﻃـﯽ، ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ .. ﺷﯿﺐ ﺟﺎﻧﺒﯽ را در ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﮏ ﺳﺎزه ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺟﺮﯾﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺖ ﻋﻤـﻮدي.

طلب الإقتباس

تعليقات

موج شکن mail - Clickerp

تاسیسات جزیره یک فرودگاه، یک موج‌شکن و اسکله کوچک برای اسلاید 1 . نه به عنوان مولد به عنوان موج شکن مخروط، با توجه به, [email protected] موج شکن pvt deepa.

فهـرست مقـاالت

امکان سنجی احداث موج شکن شناور در ایران با نگاهی به پروژه های اجرا شده در دنیا و تحقیقات .. آنالیز خطی و غیر خطی پوسته مخروطی شکل ناقص، تحت فشار هیدرواستاتیک ... چالشهای استقرار دفاتر طراحی در سازمانهای پروژه محور در حوزه صنایع دریایی .. ﺷــﻨﺎور در وﺿــﻌﻴﺖ ﻋﻤــﻮدي ﻗــﺮار دارد، ﭘﺎﻳــﺪاري ﻃــﻮﻟﻲ آن ﺑــﺎ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﺎزوي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨــﺪه ﺑﺮﺣﺴــﺐ.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

جهت دریافت کتابچه راهنمای خدمات آزمایشگاهی بر روی این لینک کلیک .

ﺟﮏ ﻣﻼت ﺷﮑﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ .. اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ درون ﭼﺎه و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮج اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط .. ﮐﻠﮕﯽ ﻋﻤﻮدي. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺎ زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼﺮﺧﯿـﺪه و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﻬﺘـﺮي را. ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ. ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ.

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

25 توليدکننده برتـر کاشي و سراميک جهان. رکـورد جديد .. طبق انتظارات موج جدیدی از سرمایه گذاری در نیمه. از اعضای خود می ... از رشد عمودی بیش از %50 در مقایسه با سال های قبل افزایش یافته .. می گردانند که بر روی دو محور با سرعت چرخش برابر نصب شده اند. بر .. یک خط کامل خردایش شامل یک خط کلوخ شکن، VERDES شرکت.

از Wadi تا Wind - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

7 نوامبر 2017 . بسیاری از آبشارها عمودی هستند و برخی دیگر حالت مایل دارند. .. آب)، دما (ترموکارست)، رسوبگذاری (مخروط افکنه)، جابجایی یا شکستگیهای .. علاوه بر این، موج نسبتاً سینوسی که مشخصه آبهای عمیق را شکل میدهد در نزدیکی محورهای افقی و عمودی بیش از پیش نامتقارن میشود (چولگی موج و عدم .. [35] - Plunging Breaker.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﭙﻮري. اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﻓﺮا اﺑﺘﻜﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي زﻣﺎن. ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ﺑﺎ. ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. 115 ... ﺑﺨﺸـﻲ از ﻟﻨﮕﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ. اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧ. ﻴ. ﺮوﻫﺎ. ي. ﻣﺤﻮر. ي. دﻳﻮارﻫﺎ. ﺗﺤﻤﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮد (راﺑﻄﻪ. ي. ). 1. )1(. 1 .. ﺗﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ. ﻫـﺎي .. ﻫﺎي ﻣﻮﺟ. ﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ؛. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ. )4(. دو ﺧﻂ اﺻـﻠﻲ ﻟﻮﻟـﻪ. ي. اﻧﺘﻘـﺎل .. ﻋﻤﻮدي در ﺳـــﻄﺢ آب، ﺻـــﻔﺮ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ.

متن کامل (PDF)

عبارت دیگر محورهای مهم ارتباطی فلات ایران به جنوب و غرب. واقع بوده است.| ... برخورد آب (موج شکن) و هم در قسمت قدامی پایه به صورت. تیزد دار ساخته شده است (شكل.

دریافت فایل کتاب چکیده مقالات فارسی - هجدهمین همایش صنایع دریایی

سـالن هـاي موجـود، مجموعـاً 50 مقالـه در ده محـور تخصصـی مرتبـط بـا صنایـع و مهندسـي .. طراحی احتماالتی بر اساس عملکرد موج شکن توده سنگی سکویی؛ مطالعه موردی در بندر رودیك . تاثير همگرا کننده جریان بر عملکرد هيدروتوربين های عمودی داریوس.

ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ

4 مارس 2013 . ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮوط ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻣﯽ .. رﻧﮓ ﻣﺎت و ﺑﺪون ﻣﻮج. از ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ .. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪول در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﮐﺎﻏﺬ دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد .. 2. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺷﻜﻞ. -3. 2 . ﮔﺮﺩﻭ ﺷﻜﻦ .. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺤﻮﺭ، ﻧﻴﻤﻪ ﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

Untitled - ResearchGate

ارتفاع عمودی ازسطح دریاهای آزاد که معموال به متر بیان. میشود. 0 .. عمدتا جهت بیان درجه حرکت عمودی که در بسته . زمین و اشعه موج فروسرخ (جایی که بخار آب و دی اکسید کربن. جذب. کننده های ... موج. شکن . Bulwark. الیه مرزی. :الیه ای ازمواد که تحت تاثیر سطح زمین قرار داشته و . زمین عبور میکند و عمود بر محور چرخش زمین است با کره عالم.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

محور اجرای این طرح قلعه فلک الافلاک است و ساماندهی فضای اطراف این قلعه و .. بسیار بیشتر از بارگاه‌های دیگر با هسته مرکزی خانواده درباری مخلوط شده‌بود. ... layar mencapai 294 ppi. fas pes با تعیین رنگ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را .. بلندای این گیاه گاه به ۱ الی ۲ متر رسیده که در روی ساقه‌های نسبتاً عمودی آن (حدود ۱۵.

راهنماي‌ تهيه ‌مقاله برای کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1 فوریه 2018 . شرده، در ابعادی کمتر از طول موج. و. حد. پراش نور را فراهم نموده است. [. 1-3 .] برای .. و محور عمودی شدت نور پراکنده شده را نشان. می. دهد. دو اوج .. ها، یک هندسه مخروطی شکل .. شکن. ب. رهم. نهی. شده و تو. سط یک فیبر مالتی مد به. طیف. سنج.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

مخروط نوری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مخروط در صورتی به شکل سه بعدی ترسیم می‌شود که ما شکل انتشار موج را بر روی محور افقی (طول‌ها و عرض‌ها) دو بعدی در نظر بگیریم و محور عمودی را متشکل از زمان.

معرفی المان های اپتیکی - شرکت پلاریتک

به عنوان مثال داشتن زاویه بروستر در یک فصل مشترک و خروج عمودی (یا با زاویه . با چرخش منشور حول محور O، محل تقاطع نیمساز <BAD و وجه بازتابنده BC، طول موج منتخب . عدسی های آکسیکون یا منشورهای متقارن مدور، عدسی هایی با یک سطح مخروطی و یک . همزمان نورهای با طول موج فروسرخ، این آینه ها می توانند به عنوان باریکه شکن های دو.

یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

با استفاده از روش SV پاسخ لرزهاي دره هاي مجاور تحت اثر امواج قائم. تركيبي المان ... بررسي نتايج به دست آمده از آزمايش هاي پرسيومتري و نفوذ مخروط و. ايجاد همبستگي بين .. با روش. 1435. Estimation of the vertical effective stress in granular soil layers .. بررسي اثرات سختي ورق اتصال در بررسي رفتار لرزه اي مهاربند هم محور. 1376.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

13 مه 2018 . کنفرانس فوق حاوی 30 مقاله در محور میباشد که محورهای ارائه مقالات به صورت زیر است: - مباحث حقوقی و . بررسی عملکرد موج شکن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیکی. بررس خواص بتن . تاثیر حرکات عمودی زمین در حوزه نزدیک به پاسخ سازه ها. تحلیل عددی . تحلیل پاسخ دینامیکی خاک با استفاده از مدل مخروط.

موج شکن mail - Clickerp

تاسیسات جزیره یک فرودگاه، یک موج‌شکن و اسکله کوچک برای اسلاید 1 . نه به عنوان مولد به عنوان موج شکن مخروط، با توجه به, [email protected] موج شکن pvt deepa.

مخروط نوری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مخروط در صورتی به شکل سه بعدی ترسیم می‌شود که ما شکل انتشار موج را بر روی محور افقی (طول‌ها و عرض‌ها) دو بعدی در نظر بگیریم و محور عمودی را متشکل از زمان.

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس - وزارت نفت

ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻮل و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ و. ﭘﺮوژه .. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ .. ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎً . اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮك ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از.

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ - وب سایت شخصی محمد مونسان

ﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﻠﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺮح و ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ. آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر .. ﻳﻚ ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن و ﻳﻚ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎن را از ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺣﺎل ﺳﻮاﻟﻲ .. ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي زاوﻳﻪ ي ﺷﻴﺐ ﭼﺮﺧﺸﻲ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ زاوﻳﻪ ي ﭼﺮﺧﺸﻲ در.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺩﺭﻭﺱ - دانشگاه اصفهان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺩﺭﻭﺱ. ﺩﻭﺭﺓ. ﺩﻭﺭﻩ. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ. ﻓﻨﻲ ﻭ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ .. رﻓﺘﺎر و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻮر. ي. (. ﺳﺎد. ، )ه. ﻛﻤﺎﻧﺶ. -8. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺟﺰاء ﺗﺤﺖ ﻛﺸ. ﺶ. ﻣﺤﻮر. ي. -9. ﺑﺮرﺳ. ﻲ ... ﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻻزم، ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ورق. ﻫـﺎ ﺑـﻪ .. ﻫﺎ و ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ. -8. آﺷﻨﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻠ. ﻲ. ﺑﺎ ﻫ. ﻴ. ﺪروﻟ. ﻴ. ﻚ در. ﺎﻳ. -9. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓ. ﻲ. در ﺳﺎ. ﺧﺖ ﺳﺎزه. ﻫﺎ. ي .. ﻫﺎ و ﻣﺨﺮوط اﻓﺖ در آن.

با محور عمودی موج شکن مخروط,

autumn 91 - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دستگاه آزمون گرماسنج مخروطی. (SBIآزمون عامل . استفاده از مطالب نشریه گواهینامه فنی با ذکر ماخذ بال مانع. است. ... تيرچه حول محور قائ م است. در صورت تجاوز . طبق م دارك موج ود تيرچه های خرپاي ی، استفاده ... ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺣﺮارت ﺷﻜﻦ. 1392/8/.

برنامه و سرفصل دروس عمران تحصیالت تکمیلی . - گروه مهندسی عمران

عالئم و تعاریف، غشاهای با محور تقارن، غشاهای با ضخامت متغیر و تنش یکنواخت، تغییر شکل ... تغییر شکل. های برشی و حجمی بدنه موج. شکن. –. پایداری و نشست. خاک بستر .. تغییر شکل برشی درزها، اتساع، سختی برشی و عمودی درزها .. روش های ساخت مخلوط ها و بتن ریزی خاص مانند بتن خود تراکم، بتن حاوی الیاف، بتن حجیم و.

ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ - پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

10 مه 2016 . ﮔﺎه، ﺑﺪﻧﻪ و اﻃﺮاف ﺳﺪﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﻨﮕﯽ ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف در. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ [. ].1 ... ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ از دو ﺳﻤﺖ داراي دو. ﻣﺤﻮر. ﻋﻤﻮدي. ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دو ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ .. ﻫﺪف از ﻃﺮح ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎرﮔﺬاري، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻔﻮذ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﻨﮓ.

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ

ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی، اﻓﻖ و ﻣﻮرب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮرﺗﻬﺎی ﺷﯿﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭽﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ. ﻫﻢ . ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ، در ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻓﺸﺎر ﭘﯿﻠﻮت از ورودی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد .. اﯾﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ دور ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ... اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎری ﭘﺮ ﻓﺸﺎر در روﻏﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺮ روی ... ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻨﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ، ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ.

Pre:آسیاب ذغال سنگ فیدر
Next:در سورات دیسک سنگ شکن زغال سنگ آسیاب