ضخامت تنگ است و تجهیزات آبگیری

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ وﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﺧﻄﺮات ﻓﺮ - ResearchGate28 دسامبر 2005 . ﻛﺎرﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻴﺰﮔﺮد ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺪان ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻋﻤﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ .. ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل در دﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺨﻮان آن ﺑﻴﺸﺘﺮ و از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي .. ﺗﺠﻬﻴﺰات درون. ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را .. ﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي. ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم اﻳﻦ .. ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ، آﺑﮕﻴﺮي از ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻔﺮات ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ.ضخامت تنگ است و تجهیزات آبگیری,ایستگاه تهران - راه آهن جمهوری اسلامی ایرانكشور متمایز است كه مركزیت سیاسي جمهوري اسالمي ایران در آن مستقر است. .. بدون تجهیزات كافی امكان پذیر نیست. .. بند و آبگیر روي آن بوده است که از پاسارگاد تا تخت جمشید ادامه داشته است. . آهک پزي، باغ عمارت امتیاز، کاروانسراي کلیمیان، خرابههاي تنگ فشک، تنگه بالغي و پل سنگي است. .. ضخامــت دیوار از کــف با دو متر.Loading Language Detector model . done (0.795s) fas pes .احتلام از انواع جنابت است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب. fas .. کوهدشت ، بخش طرهان ، دهستان طرهان، ۸۵۰ متری شرق روستای پشت تنگ علیا واقع .. پزشکی به خاطر مجموعه بزرگ بیمارستانی که بهترین تجهیزات و احدهای پژوهشی ... زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخهای آن دارد.

طلب الإقتباس

تعليقات

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گروه عمران - موسسه آموزش عالی پردیسان

های انسانی و ثروت های ملی از مهم ترین عواملی است که در .. عالئم و تعاریف، غشاهای با محور تقارن، غشاهای با ضخامت متغیر و تنش یکنواخت، تغییر شکل .. در دانشکده هایی که دارای تجهیزات کارگاهی می باشند، بعضی موارد سرفصل به صورت .. و تنگ شدگی، جر ... های فیزیکی سازه های هیدرولیکی )دریچه، آبگیر، سرریز، حوضچه آرامش.

ضخامت تنگ است و تجهیزات آبگیری,

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻃﺮح و

9 ا کتبر 2017 . ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﭘﻮﺷﺶ. ﺑﺘﻦ. و درز. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ، ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﻣﻲ. ﺷﻮد. 9-1-4. ﺿﻮاﺑﻂ. ﺧﺎص. ﺑﺮاي. ﺗﺄﻣﻴﻦ .. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎص در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﮔﺎه ﺿﺮوري اﺳﺖ. .. ﮔﺮﻣــﺎي آﺑﮕﻴــﺮي. 7 .. ﻓﺸﺎرﻣﺤﻮري. ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوي. ﻣﺤﻮري. ﻣﻘﺎوم. ، درﺻﻮرت. اﺳﺘﻔﺎده. از ﺗﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻣﻮازي. ﺑﻪ.

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ - وب سایت شخصی محمد مونسان

ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻜﻮ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ازﺗﻨﻮع .. آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮد و ﺑﺎرج ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤ. ﺖ ﻛﻒ ﺣﺮﻛﺖ. ﻛﻨﺪ ... ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف در اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اوﻟﻴﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﺪﺳﺖ. ﻣﻲ آﻳﺪ .. ﺑﺎﻻﺑﺮدن زﻳﺎد در ﺑﺎﻻي ﻋﺮﺷﻪ و درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ از درون ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻨﮓ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ . در.

معرفی بهترین مارک سرویس قابلمه سرامیکی-آلینوکس - خانه و آشپزخانه

یکی از بهترین گزینه ها برای تهیه ظروف پخت مناسب، تهیه سرویس قابلمه است. چون این . ضخامت بدنه این سرویس از آلومینیوم ۳ میلی متری می باشد. جنس کف آن برای.

معيارها و شاخصهاي محصول پنبه - معاونت زراعت

پنبه از مهم ترين و اصلي ترين گیاهان تولیدکننده الیاف طبیعي است که در . بیشتری در صنايع وابسته مانند نهاده های کشاورزی، ماشین آالت و تجهیزات، .. قطر الیاف تحت تاثیر ژنتیک است ولي شرايط محیطي نیز ضخامت ديواره الیاف را مي ... Microbial tight loc .. در خاکهايي که به صورت مقطعي هم حالت آبگیری دارند نیز ديده مي شود.

دانلود کاتالوگ شرکت توسعه منابع آب و انرژی - تغییر ایمیل شرکت .

شاخص ترین عملکرد شرکت در 29 سال گذشته عبارت است از: . تجهيزات تخصصي، پرسنل متخصص و مجرب شامل مديران ارشد، مهندسين، تكنسين ها و كارگران ماهر و نيز.

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گروه عمران - موسسه آموزش عالی پردیسان

های انسانی و ثروت های ملی از مهم ترین عواملی است که در .. عالئم و تعاریف، غشاهای با محور تقارن، غشاهای با ضخامت متغیر و تنش یکنواخت، تغییر شکل .. در دانشکده هایی که دارای تجهیزات کارگاهی می باشند، بعضی موارد سرفصل به صورت .. و تنگ شدگی، جر ... های فیزیکی سازه های هیدرولیکی )دریچه، آبگیر، سرریز، حوضچه آرامش.

روﺑﺎز ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاي ﮐﺎﻧﺎل اي در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺿ - دانشگاه تبریز

14 ژانويه 2017 . ﻫﺎي آﺑﮕﯿﺮ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮض ﮐﺎﻧﺎل در ﺗﻨﺪآب. ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل . ﺑﺎﻻ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮓ .. ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم . ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﯾﭽﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻓﻮﻻدي ﻟﺒﻪ. -. ﺗﯿﺰ در ورودي ﻓﻠﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ. 3. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ.

آشنایی با تصفیه خانه مراکز درمانی - مدیریت منابع انسانی - دانشگاه .

روشهای ساده تصفیه فاضلاب بویژه در دو دهۀ گذشته توسعه یافته است. .. و هم چنین انتخاب صحیح تجهیزات و طراحی یک تصفیه خانه می تواند به کاهش نیاز به انرژی کمک نماید. .. اندازه گیری مقدار فاضلاب در کانالهای روباز از مجرای تنگ گذر استفاده می شود. .. برای حفظ این غلظت در حوض هوادهی و حفظ ضخامت لایه لجن در حد مناسب در حوض.

ضخامت تنگ است و تجهیزات آبگیری,

جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه - سازمان نظام مهندسی معدن

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که .. کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته .. 5-تنگ تر کردن عرصه فعالیت متخلفین برای برداشتهای غیرمجاز پیمانکاران و ... هیچ گونه برداشت مصالحی در فاصله 150 متری هر سازه آبگیر یا بند انحرافی.

معرفی بهترین مارک سرویس قابلمه سرامیکی-آلینوکس - خانه و آشپزخانه

یکی از بهترین گزینه ها برای تهیه ظروف پخت مناسب، تهیه سرویس قابلمه است. چون این . ضخامت بدنه این سرویس از آلومینیوم ۳ میلی متری می باشد. جنس کف آن برای.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﮔﺮﻡ و ﺧﺸﮏ ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺰ. ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﻔ. ﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ و .. ﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﯾﺮﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﮔﺮﻣﺎی ﺁﺑﮕﯿﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ . 1.

برای تخمين نرخ نفوذ دستگاه - انجمن تونل ایران

نوروز جشن شادی و شکوفايی طبيعت و پيوند با گذشته است. نوروز و آغاز سال . قرارگرفتن تونل تنگ زاغ پيش بينی شده،اما. انتظار می رود .. تجهيزات، عمليات اجرايی و نظارت بر آن. حدود 2 هزار و .. محل آبگير تصفيه خانه شهر، عمال نياز خاصی. به استفاده از .. قطر تيغه و ضخامت لبه تيغه همگي ميدان تنش درون سنگ را تحت. تأثير قرار.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

13 مه 2018 . لازم به ذکر است که سایت سیویلیکا طی ماه گذشته با بیش از 250,000 نمایش .. ارائه سیستم ترابری جهت تخلیه مصالح باطله و تامین تجهیزات حفاری مکانیزه پروژه گلاب .. نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب، به روش اجزاء محدود .. و هوایی، میزان حجم ترافیک، وضعیت خاک وبستر و ضخامت لایه بتن آسفالتی.

ضخامت تنگ است و تجهیزات آبگیری,

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﮔﺮﻡ و ﺧﺸﮏ ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺰ. ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﻔ. ﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ و .. ﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﯾﺮﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﮔﺮﻣﺎی ﺁﺑﮕﯿﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ . 1.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و توسعه پایدار

2 ژوئن 1995 . گزاره نشان می دهند که مدیریت آب امری است بسیار پیچیده .. تجهیزات بازرسی و اندازه گیری، بررسی کیفیت آب ذخایر مخازن و .. تغلیظ، تثبیت و آبگیری و خشکمنودن به عنوان کود در کشاورزی .. یک مقطع تنگ شده می باشد، به طوری که در ابتدای اوجی .. غیریکنواخت شدن ضخامت جداره و میزان آبدهی و مقاومت.

شیمی - مقالات

اگر دو گروه یکسان باشند، گفته می‌شود اتر متقارن است ( مانند دی اتیل اتر ، دی . آبگیری از الکلها و بدست آوردن اتر به جای آلكن ، با انتخاب شرایط واکنش کنترل می‌شود. ... بخار در کاهش حجم گازهای تحت فرآیند در تجهیزات کنترل آلودگی هوا کارساز است. .. چون ضخامت این پوشش کم است (چند هزارم میلی‌متر) ، بخوبی فهمیده می‌شود که.

) > ( 55

8 جولای 2003 . ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﺷﻮﺩ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺭﺍﺥ و ﻟﺒﻪ ﺁﺟﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ. 15. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺩ ... ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﮔﺮﻡ و ﺧﺸﮏ ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺰ. ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﻔ .. ﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﯾﺮﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﮔﺮﻣﺎی ﺁﺑﮕﯿﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ . 1. .. ﭘﺮﺍﯾﻤﺮ ﺍﺯ ﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﮑﯿﺪی ﺭوﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﯾﺎ ﻟﻌﺎﺏ، ﭼﻮﺏ ﺳﺨﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮓ، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯی، ﺭوﯾﻪ. ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯی،.

شیمی و صنعت Chemistry & Industry

علم شیمی یک علم پرهیجان است وتعداد شاخه های آن بدون وقفه رو به افزایش است . .. هر چند که به دلیل عبور جریان الکتریکی از غشاءپلیمر با ضخامت چند کیلوومتر وعدم . خواص رسانایی ذاتی این مواد به آنها امکان کوپل شدن با وسایل الکترونیکی رایج .. جانش سبب شد در اين باب سخن بسيار است و مجال تنگ ، اما براي اينكه خوانندگان به.

دانلود کتابچه خلاصه مقالات همایش سراسری گیاهان دارویی

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ. ... ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ. ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ .. ﺧﺸﻚ، ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. .. ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻮﺭﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻩ ﺗﻨﮓ ﺯﺍﻍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ.

زلزله و ضرورت کنترل های مضاعف درفرآیندطراحی - سازمان نظام مهندسی .

نوع بنايی و با بافت های فرسوده است كه در برابر زلزله، ناامن و آسيب پذيرند. ام ازلزل هبه عن وانمخرب . شايد در تجهيزات فنی كه در دنيا وجود دارد ... و در مجاورت يك آبگير كوچك روی داده اس ت و منطقه دوم در بس تر رودخانه. سرپل ذهاب در .. برای محافظت از باد، پنجره ها را در قس مت داخلی ضخامت ديوار قرار می دهيم. )مبحث 90.

دانلود کاتالوگ شرکت توسعه منابع آب و انرژی - تغییر ایمیل شرکت .

شاخص ترین عملکرد شرکت در 29 سال گذشته عبارت است از: . تجهيزات تخصصي، پرسنل متخصص و مجرب شامل مديران ارشد، مهندسين، تكنسين ها و كارگران ماهر و نيز.

دانستنیهای ایران وجهان - معرفی دریاچه ها و رودخانه های ایران

16 مه 2012 . دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین آبگیر دایمی آسیای غربی است که در شمال غرب فلات ... ضخامت ديواره سد در پايين10 و در بالا حدود شش متر و مصالح مورد ... رودخانه جاميشان : اين رودخانه از ارتفاعات و چشمه سارهاي اطراف سنقر كليايي سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غربي از تنگ ميان كوه جاميشان .. اشنایی با تجهیزات جنگی

عمران سدو شبکه

از اين آزمايش در طراحی ضخامت لايه ها در راهسازی استفاده می شود . اغلب خاكهاي طبيعي شامل مخلوطي از دو يا بيشتري از شن و ماسه و لاي و رس است و بسياري از ... اگر بر اثر بار گذاری ناشی از ایجاد سد ، آبگیری آن با نیروهای ناشی از زمین لرزه ، تنشهای .. و در نزدیکی ایستگاه تنگ پنج به رودخانه سزار می‌پیوندد و رود دز را تشکیل می دهد.

Pre:ابزار سنگ شکن موبایل ماشین آلات حیدرآباد صنعتی
Next:مصنوعی ساخت ماشین آلات سنگ برای فروش